Sản phẩm mới

Giảm giá!

7MBR25UA 120-50

950,000 VND 750,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

LT1085CM

364,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

LM358-91M

2,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

83 INA138 SOIC8

47,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

DS1302Z

8,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ADS8405L

805,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ADS8412IBFBT

1,058,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

OPA2111KP DIP8

462,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ADS1210P

184,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

A6259H

178,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

MAG-TEK 21006516

300,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

CDX7C KDCLD

79,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

CDV 82KJN6L

118,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

CHE 84K F8F1

154,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ACT A08Z26

236,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

KIT Phát triển

KIT DSPIC30F4011 EASY

350,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

KIT AT89S52 V3 NEW

400,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

KIT AT89S52 DIP

25,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View
Giảm giá!

Mạch Nạp Burn-E

250,000 VND 200,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

IC - IC Chức năng

LT1085CM

364,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

LM358-91M

2,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

83 INA138 SOIC8

47,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

DS1302Z

8,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ADS8405L

805,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ADS8412IBFBT

1,058,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

OPA2111KP DIP8

462,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ADS1210P

184,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

A6259H

178,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

MAG-TEK 21006516

300,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

CDX7C KDCLD

79,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

CDV 82KJN6L

118,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

CHE 84K F8F1

154,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ACT A08Z26

236,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View